Това са нашите услуги
Счетоводствo
ТРЗ и Личен състав
Регистрации
Консултации
Данъчна Защита
Административни
Оценки

Счетоводство

• Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан съобразен с особеностите на съответната фирма

• Оперативно счетоводство съобразено с българското законодателство и Счетоводни стандарти

• Изготвяне на месечни и периодични справки за дейността на клиента, отразяващи складови наличности ,движение по определени сметки, разчети с търговски контрагенти и финансови институции

• Изготвяне на периодични отчети , отразяващи текущият финансов резултат според нуждите на клиента

• Изчисляване на дължимите месечни и годишни данъци и такси и подготвяне на платежни документи за превода им

• Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети

• Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети

• Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО

• Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

• Осигуряване на одиторска заверка на ГФО от регистриран одитор

• Други

ТРЗ и Личен състав

• Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори

• Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки

• Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски

• Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета

• Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ

• Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

Регистрации

• Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията

• Регистрация по ЗДДС

• Регистрация по Закона за Акцизите

• Инспекция по труда

• Агенция по финансово разузнаване

• Комисия за защита на личните данни

• Национален осигурителен институт

• Агенцията по храните

• Строителната камара

• Държавната комисия по хазарта

• ;Други

Счетоводни Консултации

Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване

• Консултация за данъчно планиране на дейността

• Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка

• Консултации отностно легално оптимизиране на данъците

• Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

• Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси

• Консултации по валутното законодателство

• Консултации по изисквания на ХЕИ и ДВСК

• Консултиране и съдействие при регистриране на компания

• Консултации във връзка с формата на наемане на персонала

• Консултации относно измененията на законовата и нормативна база

Данъчна Защита

• Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК и други

Административни

• Подаване на документи към различни институции

• Издаване на актуални състояния

• Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения

• Преводи, регистрации и пререгистрации и други

• Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента

• Изготвяне на договори и други документи

• Други

Оценки

• Оценки на машини и съоражения, активи

• Оценки на недвижими имоти и земеделски земи